new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ

作者:ᦟᦲ ᦶᦌᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ 时间:2020-02-27 17:24:32

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,᧖ ᦎᦼᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᧞ ᧗ ᦎᦼᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻᦠᦱᧅ  ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

  ᦎᧂᧉ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦵᦉ ᧟,ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆᦌᧄᧉ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。᧖ ᦎᦼᧈ ᧞ ᧗ ᦎᦼᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦎᦼᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦚᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。

  ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧆ ᦓᦲᦰ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦌᧄᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦌᦹᧉ。ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᧞ ᦑᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᦒᦱᧄ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦟᧆ,ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦡᦲ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦂᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦌᦹᧉ ᦺᦃᧈ ᦺᦂᧈ、ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ。

  ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ:“ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦺᦃᧈ ᦺᦂᧈ ᧕ ᦂᦲᧃᧉ、ᦷᦠ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᧖ ᦂᦲᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦕᧅ ᦂᦱᧆ ᦀᦲᧆ ᧑、ᦷᦠ ᦕᧅ ᦀᦲᧆ ᧑、ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦀᦲᧆ ᧑,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦗᦸ ᦂᦲᧃ ᧓、᧔ ᦞᧃ。”ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,᧒ ᦅᦳᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦎᦼᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧕ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。        (ᦟᦲ ᦶᦌᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ)