new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ 时间:2020-08-19 15:53:09

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧟ ᧞ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦘᦻᧉ ᦈᧁᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂᧉ ᦷᦠ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧁᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ、ᦈᧅ ᦍᦳᧃ、ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ、ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ、ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ、ᦶᦗᧃᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ、ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦚᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧈ ᦈᦱᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦂᧃ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ,ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ APP ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ,ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧖᧘᧐.᧒᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ(ᦔᦲ ᧟ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᧕᧓.᧒᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ),ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧘ᦱ.᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᧓ᦱ᧐ ᦷᦠ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧒᧗᧔ ᦵᦣᦲᧃ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ᦱ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)