new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ?

作者: 时间:2020-09-03 17:05:22

 ᦷᦇᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ  ᦉᧂ ᦋᦱ ?

 ᦷᦇᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧆ ᦀᧁ ᦺᦢ ᦺᦙᧉ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦂᦸᧉ ᦺᦙᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦷᦠ ᦑᧂ ᦣᦱᧅ  ᦷᦜᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ。 ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ ᦺᦔ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦟᦰ ᦗᦳᧂ ᦑᦱ ᦺᦉᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᦷᦃᧇ ᦅᦱᧇ。 ᦂᦱᧃ ᦀᦻ ᦡᦳᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦋᦱᧆ ᦕᦻ ᦣᦴᧉ ᦺᦞ, ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦻ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ 。

  ᦶᦉᧆ ᧔ ᦎᦲᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦞ  ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱ?

 ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦂᦻᧈ ᦂᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᧔ ᦎᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᦳᧄ ᦁᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ  ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᧃ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦶᦢᧉ ᦓᧃᧉ,ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦞ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ  ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦺᦐ ᦱᦱ᧐ ᦜᧅ ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦺᦂᧈ ᦂᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦹᧂ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦝᦹᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᧑ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦍᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ,ᦅᦸᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᧞ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦱᧇ ᦙᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦂᦳᧃᧉ ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦶᦡᧂ ᦺᦞᧉ ᦷᦋᧂ ᦷᦣᧂ ?

 ᦂᦳᧃᧉ ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦏᦳᧅ ᦏᦼᧈ ᦺᦔ ᦏᦼᧈ ᦙᦱ, ᦃᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦜᦳᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦃᦲᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。 ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦂᦳᧃᧉ ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦘᦸᧂᧈ, ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦂᦳᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦣᦱᧄᧉ ᦢᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ, ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦃᦲᧃ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。 ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦣᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦁᧃ ᦂᦳᧃᧉ ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ ᦶᦡᧂ ᦷᦋᧂ ᦷᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧞。           [006] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)