new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ?

作者: 时间:2020-10-19 15:04:34


 ᦷᦓᧅ ᦶᦀᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦍᦱᧄ  ᦊᦲᧃ ᦢᦲᧃ ᦗᦻᧈ, ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦢᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ?

  ᦍᦱᧄ  ᦊᦲᧃ ᦷᦙᧆ ᧟, ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦟ ᦤᦴ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ ᦙᦱ。 ᦷᦓᧅ ᦶᦀᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦑᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦀᦳᧃᧈ ᦣᦸᧃᧉ、 ᦙᦲ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦙᦱᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦍᦱᧄ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦙᦱ, ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦆᦹᧃ ᦢᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ。


 ᦺᦂᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ  ᦂᦲᧃ  ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦶᦣᧈ ?

 ᦺᦂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦃᧁᧉ, ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦔᦳᧄ ᦺᦑᧈ。 ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦺᦑᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦐᧂ ᦵᦠᧁᧈ ᦵᦜᦲᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧃᧉ ᧑, ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦋᦲᧃᧉ ᦐᦱ ᦎᦸᧇ ᦅᦸᧇ ᦺᦞᧉ。 ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦺᦑᧈ ᦙᧃ ᦐᦹᧂ ᦓᧃᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦹᧄ ᦡᦽᧉ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦶᦣᧈ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᧆ ᦖᦸᧈ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ, ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ  ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ。


 ᦇᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ  ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦶᦙᧃ ᦟᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ?

 ᦇᦴ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦟᦲᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦣᦰ ᦣᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦙᧆ ᦃᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦣᦴᧉ, ᦷᦠᧆ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧟, ᦟᦲᧃᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦷᦉᧇ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ -- ᦁᧃ ᦡᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦡᦳᧄ ᦓᧃᧉ, ᦡᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦌᦸᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦳᧄ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦇᦴ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦊᦲᧈ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。 

 [012] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)