new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ

作者: 时间:2020-11-12 15:56:35

 ᦵᦡᦲᧃ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦣᦱ?

 ᦵᦡᦲᧃ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦶᦉᧆ ᦎ ᦟᦲᧉ ᦉᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦀᧈ ᦟᦱᧃᧈ ᧞  ᦺᦢ ᦺᦙᧉ ᦷᦀᧈ ᦓᧁᧈ ᦓᧃᧉ, ᧟ ᦅᦾᧈ ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦳᧂ  ᦋᦲᧄ ᦙᧃ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦎᦳ ᦐᧄ, ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦵᦡᦲᧃ  ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ 。   

 ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦎᧆ  ᦔᦲᧃ ᧒ ᦔᦸᧆ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ ? 

 ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦵᦡᦲᧃ  ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦔᦸᧆ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦔᦸᧆ ᧑ ᦈᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ  ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦏᧄ ᦷᦎ ᧑。 ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦔᦸᧆ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧆ ᦙᦲ ᦟᦳᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ), ᦊᦴᧈ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ ᦆᦱᧁ ᧑ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦎᦻ ᦺᦔ ᧞。

  ᦶᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦶᦎᧃᧈ ᦅᦳᧃ ?

 ᦶᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦙᧃ ᦗᦻ ᦠᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦃᦲᧄ ᦶᦜᧄ ᦜᦲᧄᧉ ᧑,ᦗᦻ ᦜᧂ ᦃᦲᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦢᦸᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。ᦃᦲᧄ ᦔᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᧟, ᦓᧄᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ, ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦶᦡᧂ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧄ ᦺᦞᧉ 。 ᦶᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 

  [016] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)