new tai | old tai | 中文

 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

作者:ᦟᦲ ᦗᧁ ᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-11-13 08:57:39

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ、ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ、ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ;ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦓᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦷᦓᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦃᧉ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

  ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᧒.᧓᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦔᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᧖᧒ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ,ᦱ᧖.ᦱ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。(ᦟᦲ ᦗᧁ ᦌᦲᧃᧉ)