new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ 时间:2020-11-13 09:16:32

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧘ ᦑᦲᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᦱᧁᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ。ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᧞ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ)