new tai | old tai | 中文

ᦷᦠ ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ

作者:ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦝᧀᧈ 时间:2020-11-13 09:16:58

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦠ ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ,ᦈᦹ ᦘᦲᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦈᦳᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦱᧄ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧔᧗᧖᧐ ᦵᦣᦲᧃ、ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦱ᧓᧐᧘᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。ᦎᧂᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᦲᦰ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦺᦢ ᦃᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ“ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ”ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ 。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦠ ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦶᦉᧃ ᦛᦲᧈ ᦱ᧐᧐ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦺᦔ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦶᦉᧃ ᦛᦲᧈ ᧗᧕ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᧔ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。

(ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦝᧀᧈ)