new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ?

作者: 时间:2020-12-03 17:54:41

  ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦡᦲ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧈ?

 ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦓᧃᧉ。 ᦖᧆ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦠᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦺᦔ ᧒᧐᧐ ᦷᦏᧇ, ᦎᧅ ᦣᦲᧆ ᧞ ᦎᧅ ᦶᦎᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦠᧅ ᦺᦡᧉᧉ ᦉᦳᧂ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。 ᦷᦙᧆ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦃᦸᧂ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᧕᧒ ᦷᦏᧇ。

  ᦖᦴ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦺᦞᧉ?

 ᦺᦓ ᦐᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦖᦴ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦶᦙᧂ ᦢᦳᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦷᦃᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦙᧃ, ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦙᧂ ᦢᦳᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦂᦲᧅᧈ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦜᦰ ᧞ ᦡᦲᧃ ᦕᦳᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦷᦎ ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦏᧂ ᧞, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦖᦴ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦶᦉᧆ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ?

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦶᦉᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ, ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᧞,ᦙᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦋᦱᧂᧉ ᧒᧐ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ! ᦷᦠ ᦺᦈ ᦔᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦊᧈ ᦙᦸᧅ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᧑。     

   [019] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)