new tai | old tai | 中文

  ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-05-31 11:36:02

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ“ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦳᧂᧈ ᦆᧄ ᧒ ᦎᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦙᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦏᦼᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ“ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦃᧂᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ、ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ、ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ、ᦵᦚᧆᧈ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ  ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ “ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦈᦴᧈ ᦵᦌᦲᧉ“APP  ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。


  (ᦀᦻᧈ ᦍᦲᧃ ᦟᦲᧃᧉ)