new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

作者: 时间:2018-11-09 15:51:57

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧗ᦱ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦝᧆ  ᦁᧃ“ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ ᦅᦹ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ” ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃᦵᦵᦝᧆ。

 ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦵᦁᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦗ  ᦁᧃ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦉ ᦗ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ  ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦝᧆ ᦏᦻ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。

(ᦚᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃ)