new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲ ᧟

作者:ᦖᦲᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2019-01-11 10:18:26

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ   ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。

  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴᧉ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ,ᦃᦸᧉ ᦎᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴᧉ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦱ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧕᧗ ᦅᧃ,ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧒ ᦵᦣᦲᧃ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦋᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ “ᦍᦲᧉ ᦆᦱ ᦒᦳᧂᧈ ”ᦠᧃᧉ ᦌᧄ ᧟,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦠ ᦈᧅᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᧟。         (ᦖᦲᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ)