new tai | old tai | 中文

ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ、ᦷᦆᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦟᧂ 时间:2019-06-06 17:09:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ、ᦏᦹ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦡᦲ”,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦖᦴᧈ,ᦈᦹ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧖ ᦖᦴᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ ᦜᧅ ᦶᦜᧁ ᦶᦌᧁ ᦂᦱᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᧗᧓ ᦢᦱᧃᧉ᧖ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦖᦸ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ、ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ;ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ  ᦵᦞ ᦟᦱ ᧞ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐ ᦃᦸᧉ ᦔᦻ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦕᦹᧃ,ᦶᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧘᧕ ᦕᦹᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑ ᧞ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ 。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦂᧇ ᦑᧂᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻᦵᦉ ᧟ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。


  (ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ、ᦷᦆᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦟᧂ)