new tai | old tai | 中文

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦝᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦞᦼ 时间:2019-06-06 17:09:32

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦱ ᦶᦅᧄ  ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᧔ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᧒ ᦗᦸᧅ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ“᧒ ᦞᦼ”ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ;ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᧔ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦠᧆ ᦺᦈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

  ᦏᦹ ᦐᧅ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ,ᦛᧂᦠᦹᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ“ᦂᦱᧃᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”、ᦶᦔᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦅᦴ ᦵᦚᦲᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ;ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦵᦙᦲᧈ ᦓᦾᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ ᦺᦔ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓᧓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦱ᧙ ᦢᦱᧃᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ 。                (ᦝᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦞᦼ)