new tai | old tai | 中文

ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦾᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ

作者:ᦟᦴᧉ ᦊᦼᧈ ᦵᦌᧉ 时间:2019-06-06 17:10:44

2b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᦱ ᦗᦲᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ。

  ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦳᧂ、ᦶᦡᧆᧈ ᦺᦖᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᦱ ᦗᦲᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ、ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧄᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦺᦓ  。

  (ᦟᦴᧉ ᦊᦼᧈ ᦵᦌᧉ)