new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ 时间:2019-06-06 17:11:28

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。

  ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦻᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦰ ᦞᦱᧂ;ᦆᧄ ᦠᦱ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦟᦱᧂ ᦐᦸᧂ、ᦗᦴ ᦶᦑ ᦵᦖᦲᧂ、ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ;ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦎᦲᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᧁᧈᦙᦲ ᦺᦕ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅᦃᧆ ᦎᦸᧈ  ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦵᦑᦲᧈ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦍᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦊᦴᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦦᦱᧂᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦜᦻ,ᦓᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦡᦾᧉᦂᦲᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ,ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦙᦲ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧔ ᦢᦱᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。       (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ)