new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ

作者:ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ 时间:2020-01-17 17:17:55

 2b-1(1).jpg

 ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲ ᧑,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦵᦠᧁᧈ ᦎᦻ ᦺᦗ,ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧆ ᧒ ᦵᦡᦲᧃ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦺᦣᧈ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦆᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦁᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᧒ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦎᦻᧈ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᧒ ᦂᦸᧂᧉ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ,ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦗᦸᧅᧈ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᧒ ᦑᦳᧃᧈ ᦆᦹᧂᧈ;ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦂᦸᧂᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦑᦹᧅ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ。                                  (ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)