new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ

作者:ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2020-05-13 17:39:46

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ。

  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ,ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ、ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦖᦴᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᧞ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦓᧃᧉ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦂᦲᧃ、ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᧞ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ、ᦺᦃᧉ ᧟ ᦺᦡᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ、ᦙᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦏᦱᧃᧉᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦌᧄᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ、ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᧄ ᧉᦢᦱᧅ ᦌᧄᧉ。

(ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ)