new tai | old tai | 中文

ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦟᧀᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ:ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ

作者: 时间:2020-05-22 17:35:04

 ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦞᦱᧈ:ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᦱ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦃᧁᧉ, ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ。ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦗᦹᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦘᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ。ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ。ᦵᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦟᧀᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦋᦱᧁᧈ ᦺᦘᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦟᧀᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ,ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦙᦲ ᧔᧖ ᦢᦱᧃᧉ、ᦂᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧓ᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦱ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ、ᦔᦱᧈ ᦟᦱᧉ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ、ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦐᧂᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ、ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦙᦴ、ᦺᦣᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ、ᦓᦱ  ᧕ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧔᧕ ᦙᦴ。ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦠᦽᧉ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧂᦰ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ ᦓᧄᧉ ᦡᦾᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ。

  ᦵᦟᧀᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦺᦔ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)