new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦡᦱᧁ ᦱ᧐ᦐᦽᧈ”

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦶᦌᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ 时间:2020-09-10 17:31:17

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ  ᦡᦱᧁ ᦱ᧐ ᦐᦽᧈ”ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᧕ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ、ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦌᧄᧉ。”ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦅᦸᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦑᧉ ᧞。

  ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦺᦡᧉ ᧕᧖ ᦔᦲ,ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦙᧈ ᦷᦕ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧕ ᦌᧄᧉ,ᦶᦙᧈ ᦷᦕ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ,ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦳᧄ ᧞ ᦇᦽᧈ ᦺᦔ,ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦓᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦕᦱᧉ ᦺᦞᧉ,ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦗ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ。ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦶᦙᧈ ᦷᦕ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦉᦱᧄᧉ ᦡᦱᧈ ᦉᧂ ᦉᧅ ᦃᦸᧉ,ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦗᦻ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦗᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦉ ᦺᦔ ᦋᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦣᧇ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦑᦱᧃᧈ,ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,᧓ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦙᧈ ᦖᦸᧂ ᦺᦈ。ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ,ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧕ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦡᦱᧁ,ᦎᦱᧄ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦡᦱᧁ ᦱ᧐ ᦐᦽᧈ”᧕ ᦵᦣᦲᧃ、“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦡᦱᧁ ᧙ ᦐᦽᧈ” ᦱ᧘ ᦵᦣᦲᧃ。

(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦶᦌᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ)