new tai | old tai | 中文

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦶᦡᧂ 时间:2020-09-10 17:33:58

   ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦍᧂ ᦈᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ? ᦵᦙᦲᧈ ᦱ᧗ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌᦱ ᦤᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦺᦔ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ, ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᧞ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ, ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧁ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦶᦏᧄ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦩᧃᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ、ᦐᧅ ᦐᦱ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧁ ᦶᦩᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ。

  ᦖᦸ ᦊᦱ、ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦖᦴᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ;ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦖᦴᧈ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ;ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ、ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ、ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦖᦸ ᦊᦱ、ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ,ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ。

  (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦶᦡᧂ)