new tai | old tai | 中文

  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦊᦴᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦸᧉ 时间:2020-12-17 11:17:56

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᦹ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ”ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦕᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ  ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

  ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᧑,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᧉ ᦞᦱᧃ ᦙᦲ ᧓ᦱ᧗ ᦷᦣᧂ。ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ,ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ,ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦍᦳᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ ᦒᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦼᧈ ᦋᦱᧂ。

  ᧓ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧂᧈ、ᦵᦗᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦍᦸᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ”ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᧒᧔ ᦵᦌᦲᧃ (ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦌᦲᧈ、ᦋᦹᧉ ᦌᦱᧉ ᦉᦹᧈ) ᦱ᧒᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦸᧉ)