new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2020-12-17 11:23:40

  ᦎᧂᧉ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦆᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑、ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒、ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦱ ᦠᦸᧄ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ、ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ、ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦑᦱᧂ ᦂᧁᧈ ᦙᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦌᦳᧃᧈ。ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦗᦻ ᦑᦽ,ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。

  ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧆ ᦃᦱ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ。

(ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ)