new tai | old tai | 中文

  ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:24:57

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᧞ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᧒᧙ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ《ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑》、ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ“ᦏ ᦜᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ”,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ、ᦏ ᦜᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ、ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦙᦱ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。

(ᦞᦱᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ)