new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ

作者:ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ 时间:2020-12-24 17:02:13

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᧒ ᦑᦲᧈ,ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧉ ᦶᦍᧃᧉ 8-79。

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ,ᦈᦹ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦎᦼᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ。

  ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦺᦖᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。           (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ)