new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-04-08 10:51:36

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ,ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。

   ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ, ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ 。 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᧇ, ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆᦺᦈ ᦂᧃ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ  ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ, ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ  ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ、ᦢᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ 、ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ  ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᧞  ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᦰ ᦶᦅᦰ ᦂᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。  ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ、 ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦀᦻᧉ ᦂᦱᧇ)