new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ”

作者: 时间:2019-04-12 10:01:01

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦸᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦢ ᦊᦱ ᦆᦸᧃ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦺᦢ ᦊᦱ ᦆᦸᧃ ᧓᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᦶᦙᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ 。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦺᦢ ᦊᦱ ᦆᦸᧃ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦆᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦊᦴᧈ。

   ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ, ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦶᦟ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦁᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦵᦌᦲᧃᧈ,ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦶᦙᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦶᦂᧅ ᧓᧗ ᦶᦒᧁᧉ,ᦶᦙᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧕ ᦶᦍᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦶᦙᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。  

   (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦀᦻᧉ ᦂᦱᧇ )