new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦌᦱᧈ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-04-12 10:01:58

  3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ 。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ  ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ、 ᦣᦸᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ、 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦊᦱ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ 。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ 、 ( ᦗᦸᧂ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ)、 ᦑᦲᧈ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ、ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦏᦺᦓ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ; ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦃᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦊᦱ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦟᦳᧄ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、  ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦶᦏᧄ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ  ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᧔ ᦜᧂ  ᦱ᧒ ᦷᦠ 。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦷᦙᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦵᦣᦲᧃ。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦱ᧒ ᦋᦸᧂᧈ, ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ》ᦓᧃᧉ ᦕᦹᧃ ᧑; ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ》ᦓᧃᧉ ᧓᧕ ᦢᦲᧃᧉ。               (ᦟᦲ ᦊᦲᧈ)