new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦺᦔ

作者: 时间:2019-04-30 17:35:46

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧒᧒ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦒᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ :“ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦉᦱᧃ,ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦷᦆᧇ ᦇᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᦱ ᦖᦻ ᧓ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ, ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ、 ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ、 ᦏᦲ ᦏᦸ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ 。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、 ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ‘ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ ’ ‘ ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ’ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧂ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ、 ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ  ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ、 ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ” ᦓᧃᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦺᦔ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ 。 ᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧄ,ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦘᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦖᧈ 。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦀᦻᧉ ᦂᦱᧇ )