new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ

作者: 时间:2019-05-09 17:38:41

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ  ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

 ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦹᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、 ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、 ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᧞ ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦖᦴᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦳᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦵᦌᦲᧃ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦺᦅ ᦡᦲ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦑᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ、 ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ。

  ᦑᦱᧄ ᦙᦱ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᧞ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ , ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。  

 (ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦉᧂ)