new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-01-22 09:35:25

 3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ  ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᧑。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ 、 ᦋᦲᧃᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、 ᦜᧁᧉ、 ᦃᧁᧉ、 ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、 ᦖᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦍ、 ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦡᦲ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ 、  ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦈᦱᧃ ᦈᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦵᦚᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

   ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ , ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ  ᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦡᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ、 ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧇ ᦢᧅ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦜᧁᧉ ᦃᦱᧁ ᦃᦻ ᦍᦾᧈ  ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦜᧁᧉ ᦃᦱᧁ ᦁᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᦸᧂ ᦺᦉᧈ ᦜᧁᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃᦓ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦂᦱᧃᧉ ᦏᦜ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ、 ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦞᧉ、 ᦟᦃᦓ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦵᦣᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦱᧆ ᦓᧃᧉ , ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᧂ ᦟᦳᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᧕ ᦜᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᧓᧐ ᦜᧂ、 ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᧓᧗ ᦑᦲᧈ、 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧕ ᦑᦲᧈ。

   (ᦎᦸᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦆᦳᧂᧉ)