new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

作者: 时间:2020-02-07 10:28:32

3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ  ᦠᦸᧉ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦟᦸᧆ ᦺᦔ ᦔᦸᧆᧈ ᦙᦱ ᦤᦲ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

 ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦳᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ  ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ  ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ、 ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦕᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、 ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦵᦵᦆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦁᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦅᧃ ᦔᦻ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦋᦸᧂᧈ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦺᦞᧉ  ᦱ᧒ ᦅᧃ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) 。  

  (ᦑᧁᧈ ᦎᧁᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ)