new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ

作者: 时间:2020-02-07 10:48:43

  3b-2 (1).jpg 

 “ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ! ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ! ”

  ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄᦵᦞᧅ ᦺᦕ ᦂᦱᧃ ᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、 ᦵᦌᦲᧃ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

  ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂ ᦃᦹᧃ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、 ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ; ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ , ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ; ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦞᦱᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦶᦕᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ”, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦏᦱᧃᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ , ᦑᧂ ᦞᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦦᦱᧃᧉ ᦵᦵᦘᧉ、 ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦓᧃᧉ , ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈᦟᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ , ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。

 ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ 。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;  ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦟᦴᧈ ᧑ ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦡᦲ ᦺᦔ, ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ ᦃᦱᧉ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ   ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦌᧄᧉ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦺᦋ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ、 ᦌᦴᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦻᧉ、 ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦋᧉ)