new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ --ᦖᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2020-02-14 09:24:41

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ, ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ  ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ , ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆᧈ  ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ; ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦣᧂ ᦷᦆ  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ , ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ、 ᦡᧇ ᦃᦱᧉ ᦶᦙᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ....... ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ  ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。

 ᦵᦟᦲᧂᧈᦘᦰ  ᦍᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ!

 ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ  ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦌᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦅᧄ ᧟,ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ: “ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦷᦈᧆ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ, ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦶᦡᧂ , ᦃᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ......” ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦈᧁᧈ ᦍᦲᧁ ᦋᦳᧂᧈ ᧞ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦆᧄ、 ᦗᦱᧉ ᦜᦴᧈ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ, ᧔ ᦅᦳᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ 。ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦊᦲᧇ ᦄᦱᧄ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,  ᦖᦸ ᦊᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱᧁ ᦺᦃᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ 、 ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ  ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。  ᦊᦴᧈ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦌᦻᧉ ᧞ ᦖᦸ ᦊᦱ  ᧓ ᦅᦳᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ, ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ  ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦌᦻᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦀ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦲᧉ ᦵᦎᦲᦰ ᧞ ᦓᦱᧁ ᦺᦓ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦀᦳᧃᧈ, ᦺᦓ ᦺᦈ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ  ᦆᦲᧂ ᦐᧅ, ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ  ᦉᧂ ᦎᦸᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ , ᦈᦹ  ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦈᦹ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦛᧆ ᦺᦀ。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᦰ ᦷᦟᧄ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦟᦴᧈ ᦒᦲᧈ ᧑ ᦕᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ。 ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ  。

  ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ 

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ “ᦘᦰ ᦍᦱᧆᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ”、 ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ。 ᦘᦰ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦜᦲᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦲᧃᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ 。 ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ  ᦵᦉ ᧟, ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦺᦞᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦌᧄᧉ。

 ᦅᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦲ ᦜᦲᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦷᦕ ᦑᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦍᦳᧂ ᦵᦝᧀᧈ、 ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ  ᦆᦲᧃᧉ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦓᧃᧉ 。 ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ , ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ, ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦂᦳᧄᧉ ᦅᦱᧈᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧓ ᦞᧃ, ᦵᦉᦲᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦕᦹᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ, ᦆᦲᧃᧉ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦗᦸ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ 。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦉ ᦠᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ  ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ, ᦞᦴᧉ ᦍᦳᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ  ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦕᦹᧃ ᧑、 ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᧑ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧈ ᦀᦹᧃᧈ ....... ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦚᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,  ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦳᧇ ᦵᦝᦲᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ 

 “ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦃᧂ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦉᦳᧇ ᦂᦳᧇ ᦵᦝᦲᧂ .......” ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ,  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ。 ᦖᦸ ᦊᦱ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦆᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦓᧃᧉ, ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦹ  ᦂᦳᧇ ᦵᦝᦲᧂ , ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ  “ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦖᦴᧈ ᦑᦹ ᦂᦳᧇ ᦵᦝᦲᧂ ᦋᦱᧆ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ ” 。  

 (ᦆᦱᧂᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ)

3b-0.jpg

↑ᦗᧃᦖᦹᧃᧈᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃᦺᦈᦵᦡᧁᦂᧃ

ᦘᦸᧄᧈᦗᦸᧂᦰᦂᧃ ᦖᧃᧉᦵᦖᦲᧃᦠᦲᧃᦚᦱ

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ  ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ