new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2020-02-14 09:27:58

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᧑ ᦞᦱᧈ“ᦅᦳᧃ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ, ᦈᦸᧉ  110 ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ”。 ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ  ᦠᧃᧉ, ᦈᦹ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦹᧂ ᦶᦕᧈ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦞᦱᧂ ᦁᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦈᦹᧈ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ,  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦋᧂ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦂᦼᧈ、 ᦍᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦊᧃᧈ、 ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᦾᧉ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦋᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦅᦳᧃ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦋᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧗ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ  ᦖᦸ ᦊᦱ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ  ᦺᦆᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦏᦻᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦆᦱᧁᧈ, ᦈᦹ  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ, ᦀᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦋᧂ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦼᧈ、 ᦍᧂ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦊᧃᧈ、 ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᦾᧉ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦋᧃᧈ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦃᧁ  ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ 。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦋᧂ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ。

  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃᧈ: ᦺᦓ ᦃᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᦸᧅ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、 ᦅᧄ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ  ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦅᧄ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦞᦱᧈ, ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦙᧉ ᦅᧁᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ 。 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦶᦔᧂ、 ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦋᦲᧈ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ、 ᦢᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦵᦗᦲᧈ ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ  ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。 

 (ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ   ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)