new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦖᦴᧈ ᧑

作者: 时间:2020-04-12 10:45:13

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦖᦴᧈ ᧑, ᦵᦕᧁᧉ ᦶᦝᧆ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦟᧅ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᧙ ᦅᦳᧃ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᧙ ᦅᧃ。

 ᦞᧃ ᧑, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ 110 ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦅᧃ ᧑ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ, ᦢᧁᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦉᦹᧈ, ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。”

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦕᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ, ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦏᦜᦱ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦈᦹ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᧅ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦈᦹ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦟᧅ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦅᦳᧃ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧙ ᦅᧃ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。 

 (ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦊᦱᧈ)

3-01 (1).jpg