new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ

作者: 时间:2020-04-12 10:45:43

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖᧘。

  ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦒᦱᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᧑, ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦅᦸᦰ ᦶᦅᦰ ᦂᧃ, ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦎᧆᧈ ᦡᦸᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ  ᧞ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦵᦙᧇ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦈᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦗᧉ ᦏᦱᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦙᦲ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦣᧉ ᦂᧅ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦷᦟᧆ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖᧘, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦵᦙᧆ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦱ᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧒、 ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖᧗。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ。  (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ、 ᦟᦲ ᦌᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ)