new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦅᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ

作者: 时间:2020-04-12 10:54:43

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦙᦱ, ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ, ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ、 ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ, ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ, ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦶᦃ ᦞᦸᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦵᦉ。 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧈ ᦗᦱᧆ ᦂᦻᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦈᧇ ᦔᦲᧃ ᦺᦝ, ᦗᦱ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ  ᦂᦸᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ  ᦷᦟᧆ ᦟᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ : ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦓ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦃᦸ ᦠᦹᧉ  ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦖᦸᧉ ᦂᦸᧅ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ、 ᦟᦱᧅ ᦉᦻ ᦶᦃᧃᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ,ᦈᦹ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧅᧈ ᦈᧇ ᦺᦝ ᦵᦵᦏᧄ, ᦟᦱᧅ ᦉᦻ ᦓᧄᧉ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦷᦟᧆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦈᦲᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈᦟᦰ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ。 ᦶᦃ ᦺᦝ ᦞᦸᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ, ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦃᦸᦠᦹᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦺᦓ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ  ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ  ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ、 ᦃᦸᧂ ᦈᧇ ᦺᦝ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦠᦽᧉ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ, ᦍᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦟᧆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦃ ᦺᦝ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦵᦉ。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦝᧆ ᦺᦝ ᦷᦠ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ。   

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦊᦱᧈ)