new tai | old tai | 中文

ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦙᧉ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧔᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ

作者: 时间:2020-04-12 10:55:12

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦞᦱᧈ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᧃᧉ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦓᧃᧉ ᧔᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧙ ᦣᦸᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦔᦻ ᧘, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᧑。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ。 ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧓ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ 214 ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧕᧗ ᦜᧅ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦅᧃ ᧑。  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ, ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦙᦲ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦕᦳᧆᧈ ᦕᦱᧆ ᦷᦠᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦶᦟᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦟᧀ ᦣᦹᧇ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ  ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦙᦲ ᦺᦙᧉ ᦃᦸᧅ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦀᧃ。 ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦑᦸᧂᦰ, ᦁᧃ ᦺᦙᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦍᧅ  ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦢᧁ ᦺᦞᧉ, ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦾ ᦀᧁ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᦾ ᦑᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦇᦱᧂᧉ ᦺᦃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦺᦙᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦷᦂᧂ ᦺᦞᧉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦀᧁ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦃᦱᧁ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦺᦉᧈ ᦎᦲᧄ ᦌᧄᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦶᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦋᦱᧂᧉ ᧘ ᦀᧃ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ: ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ), ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧔᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧙ ᦣᦸᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦔᦻ ᧘。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᧃ ᧞ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦅᦸᧉ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᧓᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦢᦱᧆ ᦇᦹᧃ ᦺᦒ (ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ) ᦎᦸᧇᧈ ᦅᦱᧈ ᦋᦱᧂᧉ。 ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦡᧄ ᦠᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦕᦲᧅᧈ ᦎᦱ ᦵᦜᦲᧅᧈ ᦠᧃ ᦇᦹᧃ ᦃᦱᧁ ᦈᦳ ᦍᦸᦰ ᦓᧃᧉ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦇᦹᧃ ᧔ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧆ ᦂᧁᧈ ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧈ ᦟᦱᧅ。 ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ, ᦵᦉ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。 

 (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ、 ᦌᦱᧂᧉ ᦃᧁᧈ)