new tai | old tai | 中文

ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ

作者: 时间:2020-04-24 10:25:29

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ (ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ)。

  ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ(ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᧓᧐ ᦞᧃ, ᦢᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ) ᦺᦔ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ。 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ、 ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦑᦱᧂ ᦋᧂᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ、 ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧘ ᦋᦸᧂᧈ 、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦂᦸᦰ ᦟᦲᧄᧉ ᦟᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、 ᦂᦸᧅᦰ ᦟᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ,  ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ,ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦋᧆ。         (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ)

3b-2 (1).jpg