new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2020-04-24 10:26:52

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ” ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、 ᦜᦲᧈ ᦶᦋᧂᧈ、 ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧕ ᦅᦳᧃ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦆᦱ ᧙ ᦢᦲᧃᧉ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧓ᦱ ᦋᦸᧂᧈ, ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᧘ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦀᧁ ᦵᦀᦲᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦉᦳᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ, ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦋᦸᧃ ᦈᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦲᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ, ᦵᦉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖᧗ ᦶᦍᧃᧉ。ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧒ᦱ ᦋᦸᧂᧈ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧓ ᦅᦳᧃ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦆᦱ ᦓᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᧑, ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦋᦸᧃ ᦈᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᦱᧅ ᦶᦝᧆ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ、 ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦆᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦱᧂᧉ ᦆᦱ ᧙ ᦢᦲᧃᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦊᦴᧈ。  (ᦔᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ : ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ)