new tai | old tai | 中文

ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ

作者: 时间:2020-05-11 09:32:04

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᦸ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦱᧈ, ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ 10kv065 ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦕᦳᧆ ᦕᧆ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦞᦸᧆ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ, ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦠᦲᧄ  ᦋᦲᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᧁ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ   ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦻ ᦣᦾ ᦶᦎᧃᧈ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦆᦳᧆ ᦡᦲᧃ ᦞᧅ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ 10kv065 ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉᦵᦉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦜ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦊᦴᧈ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ, ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧒ ᦎᦱ, ᦷᦠ ᦶᦎᧃᧈ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦲ ᧟, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

   (ᦍᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦊᧃᧈ)