new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2020-05-15 08:52:58

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ(ᦝᦴ) ᦋᦲᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦢᦸᧅᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦕᧃ ᦠᦴ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ  ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ, ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ。

  ᦙᦲᧃᧉ(ᦝᦴ) ᦋᦲᧃ ᦍᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ  ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。

    (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)