new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”

作者: 时间:2020-09-14 18:02:43

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ  ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦁᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦐᦱᧉ ᦑᦱᧂ、 ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦓᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ  ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ、 ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦞᧃ ᧑,ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ。

  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ, ᦑᧂ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦱ᧒ ᦜᧂ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦲ ᧗ ᦜᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ, ᧕ ᦜᧂ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈᦊᦴᧈ , ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦳᧃ ᧑。

  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦊᦱᧉ ᦍᦳᧄ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ。ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ《ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦂᧄᧈ ᦑᦹ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ》᧞ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ“ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ”ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ  ᦵᦍ ᦑᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦃᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃ ᦟᦸ  ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦉᦳᧃ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ。

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ  ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ; ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ、ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ; ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ; ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᧞ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦃᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ; ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ  ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ , ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。 

  (ᦘᦳᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ )