new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᧄ ᦅᦳᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ-- ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᧟ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ

作者: 时间:2020-09-14 18:03:34


   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᧒ ᦜᧅ ᧒᧐᧐ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦉ ᧟ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ,ᦈᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦕᧅ ᦕᦸᧈ ᦣᦾ ᦵᦂᦲᧆ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦣᦾ ᦵᦂᦲᧆ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦈᧅ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ。ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ(ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ,ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧙ ᦷᦎ) ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᧂ ᦓᦾᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦆᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ ᦺᦜ ᦎᦹᧃᧈ ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦣᦲᧄ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦒᦱᧉ ᦗᦱᧃ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜ ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧑。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦃᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦓᦾᧉ, ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦋᧃᧈ ᦃᦳᧂᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ,ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᧆᦺᦔ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦡ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ,ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃ ᦜᦳᧄᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃ ᦜᦳᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦠᧃᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᧄ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᧒ ᦞᧃ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦠᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ ᧓ ᦞᧃ,ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦑᦲᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦔᦲᧃ ᦣᦻᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦡᧉ ᦱᦱ ᦞᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦞᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᧄ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦂᧇ ᦶᦣᧇ ᦋᦸᧄ ᦙᦱ,ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦈᦹ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᧄ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦓᧃᧉ 。

 ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦄᧁ ᦺᦞᧉ、ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦵᦍ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦍᦲᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ。 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦍᧁᧈ, ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ。

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦑᦹᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。 

 (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)