new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ

作者: 时间:2020-09-14 18:04:44

  3b-3 (1).jpg  

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦆᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ (ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ)。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ, ᦣᧄ ᧈᦵᦣᧃ ᦡᦲ ᦡᦲ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᦹ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦈᧅ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕᧔ ᦅᦳᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧕᧐᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᦳᧆ ᦈᦸᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦟᧂᦰ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦓᧃᧉ。    (ᦀᦲᦰ ᦵᦀᧀᧉ ᦀᦲᧃᧈ)