new tai | old tai | 中文

ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-09-14 18:05:49

   3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、 ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧓ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦉᦗ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᧑、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦑᧂ ᦔᦸᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦢᦳ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ、 ᦑᦲᧈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ、 ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ“ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦔᦲᧂᧉ ᦷᦏᧅ ᦉᦱᧆ”,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦣᦲᧄ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦁᧃ ᦶᦕᧈ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᧞ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ“ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ” , ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ ᦂᦱᧃ“ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ” ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ,ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ。

  ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧂ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦁᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦅᧆ ᦆᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ“ᦐᦱᧉ ᦔᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ ᦒᦱᧄ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ”,ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦹ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦐᦱᧈ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦟᧂᧈ ᦃᦱᧄᧉ、ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧂ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᧒᧐᧖ ᦋᦸᧂᧈ, ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧒᧓ᦱ ᦋᦸᧂᧈ, ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦱ᧙᧘ ᦋᦸᧂᧈ, ᦜᧅ ᦉᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦱ᧒᧔ ᦜᧅ,ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦡᦾ ᦡᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ, ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᧕᧗ ᦋᦸᧂᧈ, ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦱ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦱ᧖ ᦢᦲᧃᧉ。

  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦹᧅ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦸᧂ  ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ。  

 (ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦒᦲᧃᧉ)