new tai | old tai | 中文

ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ

作者: 时间:2020-12-21 11:22:49

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦙᧃᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦙᦱ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦑᧉ, ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ, ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦆᧄ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᦸᦰ ᦑᦸᧂ。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦝᦱᧉ ᦒᦲᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦍᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ, ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦋᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦝᦱᧉ ᦒᦲᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦅᧃᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧇ,  ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。

  ᦃᧁᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦋᦱᧆ ᦵᦈᧇ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦡᦻ, ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ。ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦂᧃ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

   (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ   ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)