new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ

作者: 时间:2020-12-21 11:26:01

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。

 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦑᧁᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔ ᦎᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。ᦖᦴᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ (ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ (ᦅᦱᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ)、 ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ (ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ), ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、 ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦟᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦑᧁᧈ ᦎᦼᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦁᧃ ᦺᦝ ᦒᦱᧆ、 ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦉᦲᧆ ᦺᦉᧈ、 ᦺᦙᧉ ᦗᦸᧉ、 ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦺᦙᧉ ᦇᦱᧄᧈ ᦆᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦶᦔᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ; ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ “ᦝᦱᧂᧉ、ᦑᦸᧂᦰ、ᦏᦱᧄ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ” ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦶᦆᧁ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。             (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦛᦼᧈ)