new tai | old tai | 中文

ᦆᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ

作者: 时间:2020-12-24 16:38:41

 3b-2 (1).jpg

  ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦡᦲᧅ ᦡᧄᧈ ᦆᧄᧈ ᦆᦹᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ, ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦅᦸᧉ  ᦍᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ  ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦊᦴᧈ ᦙᦱᧇ ᦙᦲᧇ ᦙᦱᧇ ᦙᦲᧇ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᧁ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧅ ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦋᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦆᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦞᦱᧈ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ, ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦁᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦺᦓ ᦺᦈ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ。 ᦵᦵᦑᧆ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦆᧇ ᦂᧃ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ  ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧃ ᦟᦸᧃ ᦏᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦈᦹ ᦏᦱᧉ ᦵᦉᧂ ᦢᦲᧂᧈ ᦶᦓᧃ ᦀᦸᧅᧈ, ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦎᧂᧉ ᦕᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ。

  ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ, ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦗᦸᧉ ᦅᦱᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦵᦉ ᧟, ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦓᦸᧃ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᧞ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ。 ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦞᦱᧈ, ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧃᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ, ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦓ ᦷᦏᧃᧉ ᧑ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦓᦸᧃ。

  ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ、 ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦔ, ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦔᦳᧃ ᧑, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞ ᦏᦳ。ᦵᦉ ᧟,ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦑᦱᧂᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦜᧂ ᧑, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧈ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ ᦶᦜᧂᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ ᦶᦜᧂᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦊᦴᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦐᦲᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ, ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦀᧁ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ。 ᦑᦱᧃᧈ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

   ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦞᦱᧈ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦔ, ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦁᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦞᦱᧈ:“ᦅᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。 ᦅᧃ ᧞ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦌᦸ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ。”

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦟᦴ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᦰ, ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ。 ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦆᧄᧈ ᦆᦹᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦊᦴᧈ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦙᧈ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ。”  

   (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)